get in touch open menu close menu

Regulament concurs Apple AirPods 2

Regulament de participare

 

Art. 1 Organizatorul

Organizatorul prezentei tombole este SC YONDER SRL, în continuare Yonder, cu sediul social în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 77, et. 1, Clădirea A-B THE OFFICE,, CUI RO4906881, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/3604/1993,

Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții („Regulamentul”).

 

Art.2 Durata si locul de desfășurare al tombolei

 

Tombola se desfășoară în perioada 02.08.2023 – 07.08.2023. Tombola se desfăşoară exclusiv online conform anunţului postat de  Yonder pe contul de Facebook şi Instagram.

 

Art.3 Dreptul de participare

 

Prezenta Tombolă este deschisă oricărei persoane majore cu domiciliul actual in Romania („Participanții”) care este student la o facultate cu specializare în domeniul tehnologiei informaţiei (IT).

 

Art.4 Regulament oficial al Tombolei

 

Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricărei persoane, in mod gratuit, pe întreaga durată a Tombolei, prin accesarea paginii de aici.

Prin participarea la Tombolă se prezumă cunoașterea Regulamentului si acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări sa fie făcute publice online, la locaţia indicată în link-ul de mai sus cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare. Tombola este organizată în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. 1 lit. a din OUG 77/2009, aceasta având un scop non-profit.

 

Art.5 Mecanismul de desfășurare al Tombolei

După publicarea anunţului pe paginile de Facebook şi Instagram administrate de Yonder fiecare persoană care doreşte să devină Participant trebuie să răspundă la întrebările din chestionarul indicat în anunţ. Apoi, într-un interval de aproximativ 5 zile lucrătoare, răspunsurile vor fi validate de Yonder. După validarea răspunsurilor vor fi extrase 3 (trei) adrese de email ale Participanţilor prin aplicaţia random.org. Titularul primei adrese de email va fi primi o pereche de căşti Apple AirPods 2 şi va fi anunţat prin email să vină la sediu pentru a-şi primi premiul. Dacă Participantul câştigător nu are domiciliul sau reşedinţa în Cluj-Napoca, acesta/aceasta va transmite adresa sa de domiciliu sau reşedinţă unde căştile vor fi expediate prin curier, pe cheltuiala Yonder. În cazul în care primul Participant extras nu răspunde timp de 10 zile la emailul prin care a fost anunţat că a câştigat, premiul va trece automat la titularul celei de a doua adrese de email extrase prin random.org. Dacă nici acesta nu va răspunde timp de 10 zile premiul va trece la cel de-al treilea Participant extras aleatoriu.

Art.6 Desemnarea câștigătorului

 

Desemnarea câștigătorilor va avea loc conform procedurii indicată mai sus la art. 5, extragerea fiind complet aleatorie. Data extragerii este 11.08.2023.

 

Art.7 Premiul si acordarea acestora

7.1 Premiile

In cadrul prezentei Tombole, Premiul acordat Participantului validat de Yonder, respectiv care a răspuns complet la întrebările din chestionar şi care a fost extras prin intermediul random.org este o pereche de căşti Apple AirPods 2.

 

Câștigătorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu poate fi înmânat altor persoane cu excepţia Participantului câştigător.

7.2 Intrarea in posesia premiului

După ce primeşte emailul prin care este anunţat că a câştigat, Participantul trebuie să răspundă în termen de maxim 10 zile şi să indice numele său complet, dacă va ridica premiul de la sediul Yonder sau, în cazul în care nu are domiciliul sau reşedinţa în Cluj-Napoca, adresa la care urmează să fie expediate căştile împreună cu un număr de telefon de contact.

Art.9 Întreruperea Tombolei

 

Tombola va putea fi întrerupta numai in caz de forță majora sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunțarea prealabila a publicului.

 

Art.10 Prelucrarea datelor personale

 

Cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR), Yonder va prelucra si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care Participanții le furnizează despre ei înșiși. Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi doar cele colectate direct de la aceștia. Scopul prelucrării datelor: participarea la Tombolă şi eventuala colaborare ulterioară în cazul deschiderii unei poziţii în cadrul Yonder conformă cu răspunsurile furnizate de Participanţi la întrebările din chestionar. Raportat la aceste scopuri, temeiurile de prelucrare ale datelor cu caracter ale Participanţilor pot consta în art. 6 alin. 1 lit. b, f sau a din Regulamentul (UE) 679/2016.

Datele care vor fi prelucrate constau în adrele de email ale participanţilor. De asemenea, în cazul Participanţilor ale căror adrese de email sunt extrase prin random.org, Yonder va putea prelucra numele acestora, numerele de telefon şi adresele indicate pentru trimiterea premiului. Unicul scop al prelucrării acestora din urmă va fi participarea la tombolă.

 

Datele Participanților constând în adresele de email vor fi stocate în baza de date gestionată  Yonder pe o perioadă determinată, 2 luni de la finalizarea Tombolei.

 

Art.11 Obligațiile Yonder în calitate de operator cu privire la datele personale ale Participanţilor

 

Participanții beneficiază de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor (numai in cazul in care datele sunt prelucrate in mod automat), dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supuși unui proces individual automatizat pe toata perioada colectării.

Pentru exercitarea drepturile enumerate mai sus, Participanții pot contacta Yonder la adresa de e-mail [email protected], iar persoana responsabila cu prelucrarea datelor personale va răspunde în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile.

Datele cu caracter Personal ale Participanţilor nu vor fi transmise terţilor cu excepţia cazului în care există o obligaţie legală de dezvăluire a acestora, obligaţie impusă de autorităţile competente.

 

Art.12 Forța majoră

 

Pentru scopul acestui Regulament, forța majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut sau controlat de Yonder, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa si a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În cazul în care apare un caz de forţă majoră, Yonder va anunţa pe paginile de Facebook şi Instagram evenimentul şi întreruperea tombolei în cel mai scurt timp.

 

Art.13 Litigii

 

Eventualele litigii apărute intre Organizator si Participanți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele competente din Municipiul Cluj-Napoca.

Eventualele reclamații legate de derularea Tombolei se pot trimite pe adresa de e-mail a Yonder [email protected], in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorului. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamație.

 

Art.14 Alte clauze

 

Decizia Yonder în orice privință este finală şi aplicabilă tuturor Participantilor. Prin participarea la Tombolă, Participanții sunt de acord sa respecte regulile stabilite de Regulamentul Tombolei.

Organizatorul își rezerva dreptul ca, pe timpul Tombolei, sa aducă modificări site-ului in prezentul Regulament fără sa anunțe Participanții. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de fraudă, abuz sau orice alte fapte ilicite care ar putea afecta imaginea Yonder.

 

YONDER SRL

STAY TUNED

Subscribe to our newsletter today and get regular updates on customer cases, blog posts, best practices and events.

Subscribe